Cercar

Términos y condiciones

OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l’ús del lloc web www.estacionautica.com (en endavant ‘el Lloc Web’), de la qual Estació Nàutica Costa Daurada. (d’ara endavant “L’EMPRESA”) amb CIF G-43659945 i domicili a Plaça de les Comunitats Autònomes, sn – 43840 Salou, és titular.

A través del seu lloc www.estacionautica.com, L’EMPRESA proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del Lloc Web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de ‘Client’, la qual s’adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que L’EMPRESA posteriorment comunica a través d’email. La condició de Client suposa l’adhesió a les Condicions d’Ús, la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al Lloc Web. En qualsevol cas, hi ha pàgines del Lloc Web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar-se ni iniciïn una compra de producte (en endavant, ‘Usuaris’). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc Web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.

CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar-nos els seus comentaris per email a: info@estacionautica.com

INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE

Les descripcions dels productes exposats en el Lloc Web es realitzen en base a la informació proporcionada pels proveïdors dels mateixos. No obstant això, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de L’ EMPRESA, són exposats en www.estacionautica.com a mode orientatiu.

PREUS

Tots els preus dels productes que s’indiquen a través de la pàgina web inclouen l’IVA i els altres impostos que pogués correspondre.

DISPONIBILITAT

La disponibilitat és proporcionada pels nostres proveïdors. En cap cas L’ EMPRESA posarà a la venda de forma intencionada més unitats de què disposi.

PAGAMENT

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. Al preu inicial que figuri al lloc Web per a cadascun dels productes oferts.

El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar en www.estacionautica.com a la secció ‘El meu compte’, ‘Pedidos’. El Client haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electrón i/o altres targetes anàloga).

El Client haurà de notificar a L’ EMPRESA qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant email o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè L’ EMPRESA pugui realitzar les gestions oportunes.

FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Una vegada formalitzada la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les Condicions d’Ús i la confirmació del procés de compra, L’EMPRESA enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.

CANCEL·LACIÓ DE COMANDES

L’EMPRESA acceptarà cancel·lacions de comandes enviant un e-mail a info@estacionautica.com en un termini màxim de 24 hores després de realitzar-se la compra.

LLIURAMENT I EXTRAVÍOS

 • Lliurament del producte

L’ EMPRESA no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’ adreça de correu electrònic introduïda pel Client en el formulari de comanda no s’ ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

 • Termini de Lliurament

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en què el sistema envia el bo al CLIENT

DEVOLUCIÓ

 • Procediment de devolució

Tots els productes comprats a L’EMPRESA podran ser retornats i reemborsats, sempre que el Client comuniqui a L’EMPRESA la seva intenció de retornar el/s producte/s adquirit/s dins d’un termini màxim de 24 hores des de la data d’adquisició lliurament i comunicat dins d’aquest termini per correu electrònic a info@estacionautica.com

 • Reemborsaments al CLIENT

En el cas que l’ activitat no pugui realitzar-se per causes adverses com problemes tècnics o condicions meteorològiques adverses, L’ EMPRESA oferirà al client, la possibilitat de canviar la data per al gaudi de l’ activitat.

Si no és possible aquest canvi, L’EMPRESA reintegrarà al client, el 100 % de l’import de la reserva d’aquesta activitat pel mateix sistema de pagament pel qual es va realitzar la reserva en un termini màxim de 7 dies hàbils.

En cap cas, l’ EMPRESA assumirà despeses derivades de transport, allotjament, àpats, etc. que el client hagi realitzat per poder gaudir de l’ activitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’EMPRESA ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina Web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen a la Web.

S’adverteix a Clients i Usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense prejudici de l’ anterior, el contingut d’ aquesta Web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’ aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de L’EMPRESA.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacions en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts de la Web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de L’EMPRESA.

L’EMPRESA informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en la Web. Tan sols s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l’usuari l’únic responsable del mal ús dels mateixos.

ACCÉS I ESTADA A LA WEB. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació de la Web, mentre hi naveguen, així com després d’haver accedit.

Com a conseqüència de l’ anterior, els Clients i Usuaris són els únics responsables davant l’ EMPRESA i tercers de:

 1. Les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la Web, elaborat o no per L’EMPRESA, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.
 2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.

L’EMPRESA es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés a la Web a Clients i Usuaris que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en el present document.

L’ EMPRESA informa que no garanteix:

 1. Que l’accés a la Web i/o a les Web d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error.
 2. Que el contingut o programari al qual els Clients i Usuaris accedeixin a través de la Web o de les Web d’ enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.
 3. L’aprofitament que de la informació o contingut d’aquesta Web o Webs d’enllaç que els Clients i Usuaris poguessin realitzar per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina Web ha de ser considerada pels Clients i Usuaris com a divulgativa i orientadora, tant amb relació a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual: L’EMPRESA no garanteix l’exactitud de la informació continguda en aquesta Web i consegüentment no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris que poguessin derivar-se alguna inexactitud present a la Web.

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

L’ EMPRESA no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

 1. De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d’aquesta Web o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de la Web o de tercers.
 2. Dels eventuals danys i perjudicis als Clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés a la Web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la Web o un programa faciliti a l’Usuari.
 3. Dels continguts d’aquelles pàgines a les quals els Clients o Usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos al Web, ja siguin autoritzats o no.
 4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l’ EMPRESA mitjançant via contractual.
 5. De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos a la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet amb l’objecte d’evitar (i) l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.
 6. De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s’organitzin a través de o entorn de la Web i/o webs d’enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que pateixin els Clients o Usuaris particulars i/o col·lectius a conseqüència d’aquestes comunicacions i/o diàlegs.

L’ EMPRESA no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

 1. Errors o retards en l’accés al Lloc Web per part del Client a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de L’ EMPRESA.
 2. Fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc Web estiguin constantment operatius.
 3. Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client.
 4. De la no operativitat o problemes en la direcció d’ email facilitada pel Client per a l’ enviament de la confirmació de la comanda.
 5. En tot cas, L’ EMPRESA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
 6. Així mateix, L’ EMPRESA té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. L’ EMPRESA es reserva el dret de modificar les condicions d’ aplicació de les promocions, prorrogar-les comunicant-ho degudament, o procedir a l’ exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els Clients i Usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que l’emplenament de qualsevol formulari existent en Lloc Web www.estacionautica.com o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a L’EMPRESA perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporat al fitxer, titularitat de l’ EMPRESA, inscrit al Registre General de l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades dels Clients seran utilitzades per a l’ enviament a través d’ email de les vendes que realitzi L’ EMPRESA.

Per la mera visita a la Web, els Usuaris no faciliten cap informació personal ni queda obligat a facilitar-la.

L’ EMPRESA es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per a les finalitats indicades.

L’ EMPRESA presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Correspon als Clients l’ actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d’alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals el Client haurà d’accedir a www.estacionautica.com, a l’apartat ‘El meu Compte’. Per cancel·lar el teu compte escriu un correu des de l’e-mail del teu compte a info@estacionautica.com amb l’assumpte ‘Cancelar compte’.

Per tant, el Client és responsable de la veracitat de les dades i L’ EMPRESA no serà responsable de la seva inexactitud de les dades personals dels Clients. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, L’EMPRESA ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d’ Ús sigui declarada nul.la, les altres clàusules seguiran vigents i s’ interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions d’ Ús.

L’ EMPRESA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part de l’ EMPRESA o prescripció de l’ acció que en cada cas correspongui.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ ÚS

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals. Per això, L’EMPRESA recomana al Client llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

Clients i Usuaris sempre disposaran d’ aquestes Condicions d’ Ús en un lloc visible, lliurement accessible per a totes les consultes que vulgui realitzar. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions d’Ús serà un pas previ i indispensable a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.

LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Les presents Condicions d’ Ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions d’ Ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Reus, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció